Укинут Фонд за пољопривреду

среда 30. новембар 2016.

Последњим изменама и допунама Закона о буџетском систему јавна предузећа, фондови и дирекције изостављени су из дефиниције индиректних буџетских корисника, а јединицама локалне самоуправе остављен је рок да своје одлуке о буџету ускладе са оваквим законским решењем до 1. децембра 2016. године, под претњом обуставе трансферних средстава.  

У складу са наведеним променама, јавна предузећа, фондови и дирекције од 1. децембра 2016. године не могу више имати статус индиректног буџетског корисника. По том основу престало је да постоји ЈП за планирање и изградњу „Плана“ 15. новембра након одлуке донете на скупштинском заседању. Истом одредбом Закона о буџетском систему 30. новембра престао је да постоји Фонд за пољопривреду. Одобрници су се сагласили с предлогом Одлуке и већином гласова потврдили престанак рада.  

Предлогом ове одлуке предвиђено је да права и обавезе Фонда за пољопиравреду општине Велика Плана преузима Општинска управа општине Велика Плана. Такође је предвиђено да даном брисања Фонда из регистра, председницима и члановима управног и надзорног одбора Фонда престаје дужност на коју су именовани.

- Постоји буџетски фонд за развој пољопривреде који смо ми још пре доношења ове одлуке формирали да би се наставиле подстицајне мере намењене пољопривредницима – каже Ненад Перић, у образложењу одлуке која је доната на недавно одржаном скупштинском заседању одборника.

- Фонд за пољопривреду је фонд који је седам-осам година био блокиран, дугује десетак милиона динара. Из тог фонда су финансирани трошкови осигурања пољопривредника од града, суше, поплава, других елементарних непогода. Обавезе нису измирене, део и данас стоји, представљају наслеђе из прошлости које се мора решити. Договорили смо се са „Дунавом“ да нам отпишу камате, да платимо главницу у ратама и да тако општина измирити обавезе, а да планиране подстицаје пољопривредницима и регистрованим домаћинствима остварујемо у складу са законским одредбама – рекао је овим поводом председник СО Велика Плана, Ненад Перић.