mpo228 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

ЛОШЕ СТАЊЕ РЕЧНИХ ТОКОВА У СРБИЈИ

Загађене реке деградирају живот становника који гравитирају њеним водама

Већина наших река налази се у трећем или четвртом степену загађености што их сврстава у загађеније релке у Европи. Најугроженије воде моравског слива

Приликом истраживања и проучавања квалитета вода у Србији, формирале су се три групе у које се према својим карактеристикама и средњој вредности смештају највеће реке према степену загађености. Трећа група је скуп српских речних токова које су у најлошијем стању. Реке са јако деградираном водом, привредно ускоро потпуно неупотребљиве, сем као пловни пут. Међу њима су неке војвођанске реке Бегеј, Тиса и Тамиш, али и велики број река моравског слива. Поред Велике Мораве која на појединим местима прелази у четврту класу загађења ту су: Западна Морава, Јужна Морава Топлица, Ибар и Нишава.

Последица овако поражавајућег стања речних токова је дугогодишње загађивање и велики број ризичних загађивача, али и изостанак система за пречишћавање отпадних вода и неадекватне казне за сва штетна дејста која урушавају водене токове на тлу Србије. Гимназијски професор географије Лазар Мирчић, наводећи податке које врло често саопштава ученицима на редовним часовима или у оквиру изборних предмета који имају за тему здраву животну средину, каже да су наше реке генерално прљаве и мутне, са осиромашеном флором и фауном, на граници да неке од њих постану и буквално пусте реке.

“У новијој географској подели Србије тенденција је да се посебно издвајају природне целине које треба заштитити ради очувања ресурса од могућих загађивања и деградације, као и оних целина које су због изграђених индустријских и других капацитета јако угрожене. Тај сложени проблем је данас веома присутан и актуелан на простору Србије, па му се стога поклања посебна пажња. Воде у свим регионализацијама простора налазе и заузимају најважније место, јер се од свих других природних елемената на Земљи највише користе, али се при томе и највише загађују. Резултат тога су лоше класе квалитета вода наших река.”REKA MORAVA

Овај цитат је део истраживања у оквиру научног рада тима стручњака Мирослава Оцокољића, Драгане Милијашевић и Ане Милановић а као резултат њиховог ангажовања је класификација речних вода Србије по степену њихове загађености. По овој категоризацији Велика Морава има III/IV степен загађености. Посматрано просторно, најзагађеније воде су у непосредном сливу Велике Мораве, који је најгушће насељен, најнижи и индустријски најразвијенији. То су подручја долинa и котлинa Велике Мораве и њених саставница, која су економски веома интересантна и привлачна за живот. Испитивања у периодима 1992–1996. и 2003–2007. године потврђују значајно погоршање квалитета воде, када су забележене IV или III класе квалитета. Стање се није битније променило ни данас, чак је на појединим рекама запажена још већа деградација и већи степен загађења.

У ранијем периоду преовлађивала је претежно III или II класа квалитета речних вода, што јасно указује на чињеницу да смо све бахатији и немарнији када је у питању природа. Као да нам нису потребне реке у њих бацамо сво смеће, испуштамо непречишћен индустријски и канализациони отпад, користимо за пољопривредне културе огромне количине хемикалија, не водимо рачуна о детерџентима ни о осталим штетним материјама које одлазе у земљу и подземним водама доспевају до бунара и река.

Последњих година Велика Морава има тенденцију даљег погоршања квалитета вода, подсећа професор Мирчић, и наглашава да је главни разлог густа насељеност регије у сливу највеће српске реке. Како на квалитет воде Велике Мораве у великој мери утичу и њене леве притоке, које дотичу из Шумадије, а које су такође јако загађене, јасно је зашто Морава представља на поједним својим деловима опасност по здравље човека, биљака и животиња. Једна од најзагађенијих притока Велике Мораве је река Лепеница, која тече на дужини од 55,4 km. У петододишњим осматраним периодима Лепеница је припадала IV класи квалитета вода или ванкласном току. У свим испитиваним узорцима био је уочен мирис на фекалије, а од опасних материја регистроване су повишене концентрације гвожђа и фенола. Измерене вредности амонијачног, нитратног и нитритног азота повремено су одговарале III/IV класи и ВK стању загађења.MOOOORRRA

Западна Морава чија је дужина са Моравицом 308 km је незнатно чистија од Јужне Мораве. Просечна класа њених вода у Пожешкој котлини је II, а на ушћу прелази чак у IV класу. Користећи ове податке из табеле коју су направили поменути истраживачи чистоће наших водотокова, закључује се да је у другом петогодишњем периоду осматрања (2003-2007) забележено знатно погоршање квалитета воде ове реке, самим тим и Велике Мораве, чија је саставница са запада управо Западна Морава и њене притоке. Овакво стање је последица чињеница да у сливу Западне Мораве (15 850 km2) живи преко 1,5 милиона становника и да се налази преко 170 загађивача. На свих 5 испитиваних профила Западна Морава се налазила најчешће између II и III класе, ређе је залазила у IV категорији загађења и то у доњем делу тока.

Осетније загађивање вода јавља се, разумљиво, у Чачанској, Краљевачкој, Трстеничкој и Крушевачкој котлини, где је гушћа насељеност а индустрија напреднија. Највећи загађивачи њене леве притоке Ђетиње су насеља Ужице, Севојно и Пожега са припадајућом индустријом. Узводно од Ужица квалитет воде је на прелазу I у II класу, од Ужица до Пожеге ток је изложен интензивном загађењу и делимичном самопречишћавању па је квалитет воде у III, односно IV класи.

Моравица је знатно чистија и до Ивањице припада I класи квалитета водотока, одИвањице преко Градине и све до ушћа квалитет воде је напрелазу из II у III класу. Током времена квалитет воде Моравице се достамењао. Од 1992. до 1996. године она је била у III класи, a од 2003 до 2007.године воде Моравице припадају II/III класи квалитета.

Ибар (272 km) је највећа притока Западне Мораве. Извире из јаког крашког врела испод северне падине планине Хајле на 1360 m надморске висине. Иако је планински водоток са великим падовима и малом густином насељености слива, Ибар је такође једна од загађенијих река Србије. У новијем периоду испитивања забележено је загађење и промена класе воде. Анализа квалитета воде у период од 1992 – 1996. године указује на просечну класу Ибра од 2,2, док у периоду од 2003 – 2007. Године река бележи велики пад у квалитету и просечна класа износи 3,2. Ибар, а посредно и Западну и Велику Мораву, загађује у највећој мери дрвна индустрија у Рожају, али и други ништа мањи загађивачи.MOORRRA

Пошто прима реку Љушту, фекалним водама најзагађенији водоток у Србији, Ибар је у III класи у овом делу тока. Највећу притоку Западне Мораве загађује индустрија са Косова, посредством притоке Ситнице, која је веома загађена већ од ушћа Приштевке (водоток ван класе), а поготово од површинских рудника лигнита, термоелектрана у Обилићу и фабрика суперфосфата у Косовској Митровици, због чега је овај водоток стално у IV класи загађења.

Oсим индустрије, велики загађивачи су и отпадне воде из домаћинстава зато што слив Ситнице има највећу густину насељености у Великоморавском басену. Последњих година у више наврата забележена су значајна загађења воде – загађење фенолом 2003. године, које је потекло из ТЕ Обилић, а условило је прекид водоснабдевања у Краљеву; слично загађење је регистровано и 2006. године, када су осим фенола биле повећане и концентрације цинка и олова. Сличне ситуације бележене су и током каснијег периода контроле воде које су указивале на чињеницу да се стање није битније променило и да нису предузете опсежније мере жаштите водотокова у Великоморавском басену.

Биначка Морава (49,5 km) заједно са Прешевском Моравицом образује Јужну Мораву код Бујановца. Иако је ова река малог протицаја јако је оптерећена отпадним водама због чега је најчешће у III или II класи загађења. Иако је Јужна Морава мање издашнa од Западне Мораве у њеном сливу је више загађивача, па су њене воде лошијег квалитета и по подацима до којих су дошли истраживањем Оцокољић и тим, представља речни ток најлошијег квалитета воде из река које доприносе загађењу Велике Мораве. Док је Западна Морава претежно у III класи, дотле је Јужна Морава између III и IV класе са тенденцијом даљег погоршавања вода.LJUBICEVSKI MOST

На овакво стање утичу и притоке Јужне Мораве, које су такође загађене, на пример, Ветерница, Јабланица, Пуста река, Топлица, Власина, Нишава. Топлица је загађена отпадним водама индустрије у Куршумлији и Прокупљу, али и од других загађивача. У њеним водама нађене су веће концентрације живе 2007. Нишава (202 km) која је највећа и водом најбогатија притока Јужне Мораве, по квалитету припада претежно III класи речних вода. Загађење ове реке је скоро исто током целог њеног тока - од бугарске границе до ушћа.

Притоке Нишаве имају слични квалитет вода. На пример, њена највећа притока Височица је у Кривом Долу (бугарска граница) била у III, а понекад и у IV класи. Међутим, низводно њене воде се самопречишћавају утицајем бројних физичко – географских фактора, посебно притока које долазе са Старе планине (Дојкиначка река, Топлодолска река), па се квалитет знатно поправља.

ЗАКЉУЧАК

У новијој географској подели Србије тенденција је да се посебно издвајају природне целине које треба заштитити ради очувања ресурса од могућих загађивања и деградације, као и оних целина које су због изграђених индустријских и других капацитета јако угрожене. Тај сложени проблем је данас веома присутан и актуелан на простору Србије, па му се стога поклања посебна пажња.

Воде у свим регионализацијама простора налазе и заузимају најважније место, јер се од свих других природних елемената на Земљи највише користе, али се при томе и највише загађују. Резултат тога су лоше класе квалитета вода наших река. У већини случајева пловне и друге веће и значајније реке Србије су претежно у III, ређе у II, а понекад и у IV класи квалитета речних вода. Најзагађенији водотоци су у јужном Банату (Тамиш и бројни канали), Потисју (Тиса и њене притоке), Јужном Поморављу и Понишављу. То су водотоци у III или лошијој класи квалитета речних вода, док су у незнатно бољој класи водотоци у Посавини, Подунављу и Косовској котлини. Речни токови ових простора су претежно у III или II класи, односно на граници између II и III класе бонитета вода. Делови Србије где су воде река за сада релативно чистије су Подриње, Полимље и према раније расположивим подацима Метохија и Косовско Поморавље. То су водотоци чији су сливови развијени у западној зони веначних планина са већом енергијом рељефа и повећаним падовима, па им је моћ самопречишћавања већа.MORAVICAA

Реке ових простора Србије су претежно у II, ређе у III класи, чије се воде уз мања пречишћавања могу користити и за водоснабдевање.

Ово би био резиме стручног тима: Мирослав Оцокољић, Драгана Милијашевић и Ана Милановић који су испитивали квалитет вода на подручју Србије и резултате објавили у публикацији „Класификација речних вода Србије по степену њихове загађености“ у оквиру пројекта Министарства науке Републике Стбије.BanerSufinansiranja

Вести

ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Ново санитетско возило за Смедеревску Паланку  Општа болница „Стефан Вискоки” у Смедеревској...

„БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

„БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

Бела недеља у Лозовику Маскирани момци и старији дечаци прескачу преко ватре терајући демоне из...

Пливање за Часни крст!

Пливање за Часни крст!

четвртак 07. јануар 2021. Другу годину заредом у Великој Плани биће организовано пливање за Часни...

Спортом против насиља!

Спортом против насиља!

среда 09. октобар 2019. У оквиру "Недеље менталног здравља", данас је на спортским теренима...

Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

среда 13. јун 2018. Олуја праћена градом погодила је данас у поподневним сатима Лозовик и већи...

Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

понедељак 21. мај 2018. Селекција девојчица 2005/06. лозовичког рукометног клуба учествоваће на...

Баскеташи показали своју хуманост!

Баскеташи показали своју хуманост!

субота 28. април 2018. Шеснаест екипа, међу којима две из суседне Паланке, узело је учешће на...

Баскеташи играју за Цецу!

Баскеташи играју за Цецу!

уторак 24. април 2018. Кошаркашки терен испред великоплањанског спортског центра биће овог петка...

Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

субота 21. април 2018. Рукометаши Мораве остали су без бодова у мечу 18. кола  Супер "Б"...

  • ИМАШ ПРОБЛЕМ? ТУ СМО ЗА ТЕБЕ!  

  • ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

  • „БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

  • Пливање за Часни крст!

  • Спортом против насиља!

  • Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

  • Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

  • Баскеташи показали своју хуманост!

  • Баскеташи играју за Цецу!

  • Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

Добродошли

PlanaMedia је веб-портал на коме се презентују дешавања у вези са функционисањем локалне самоуправе и јавног сектора Велике Плане, збивања на политичкој, образовној, културној и спортској сцени, сервисне информације, као и занимљива догађања у Великој Плани и сеоским срединама.

Календар

Prosli mesec Jul 2024 Sledeći mesec
P U W T F S N
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Ускоро

Nema događaja