Јавни позив удружењима

уторак 01. новембар 2016.

На основу члана 5. став 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима и невладиним организацијама за реализовање програма од  јавног интереса, ( „Међуопштински службени лист  општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 8/2014,1/2015)

 Председник  општине  Велика  Плана  расписује 

К О  Н  К  У  Р  С

за избор пројеката које реализују удружења и невладине организације и то за период јануар – децембар 2017. године

Општина Велика Плана финансира и суфинансира пројекте које реализују удружења и невладине организације из следећих области:

социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Право учешћа на конкурс имају удружења и невладине организације које:

   -реализују програм од јавног интереса које су регистроване у складу са законом са седиштем на територији Општине Велика Плана.

   -изузетно седиште корисника може бити и на територији суседне општине под условом да окупља чланове са територије општине Велика Плана, а да такво удружење не постоји у Великој Плани и да се активност одвија на територији општине Велика Плана;

         -имају  усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности  у областима које су од јавног интереса;

         -могу програм претежно реализовати у 2017. години, а најкасније до 31.12. 2017. године;

         -имају  реалан финансијски план за предложени програм;

         -располажу капацитетима за реализацију програма;

         -своје програме рада усмеравају ка већем броју лица циљне групе;

         -су са успехом реализовали одобрене програме из предходних година и да су поднели  детаљан извештај о њиховој реализацији са доказима о наменском трошењу добијених    средстава.

 

(Рок  за  подношење пријаве на конкурс је почев  од  01.11.2016.године  закључно са  15.11.2016.године  до 15,00 часова)

 Уз пријаву на конкурс за пројекте које реализују удружења и невладине организације  приложити пројекат који садржи:

                    - доказ о регистрацији

                    - опште и специфичне циљеве,

                    - податке о циљној групи - лица на које се програм односи,

                    - детаљан опис програма,

                    - време реализовања,

                    - финансијски план програма са структуром средстава (донатора, других извора и  очекиваних  средстава из буџета општине),

                     - финансијски извештај за претходну годину,

                    - друге податке релевантне за програм.

Пријава на конкурс подноси се Комисији  у затвореној коверти, са назнаком „За избор пројеката које реализују удружења и невладине организације“ путем поште или предајом на писарници – Услужном центру Општинске управе општине Велика Плана.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.
 

Из буџета Општине Велика Плана неће се финансирати следећи пројекти:

  • пројекти са комерцијалним ефектима

  • пројекти који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета, а нису реализовани

  • инвестициона улагања у одржавање и изградњу пословног простора

  • пројекти чије су једине активности путовања, учешће на конференцијама и слично

  • пројекти који подразумевају искључиво награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

 

За све информације и преузимање обрасца обратити се Јелки Митровић, тел. број: 514-011 – Одељење за друштвене  делатности  Општинске  управе општине Велика Плана, канцеларија бр: 2.

 
            Број: 02-257/2016-II

У Великој Плани,  28.10.2016. године 

                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                 ВЕЛИКА  ПЛАНА

 

                                    Игор  Матковић