Управљање имовином - корист за све

Пројекат ,,Управљање имовином-корист за све’’, који су спроводили град Пожаревац и општине Петровац на Млави, Кучево, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица, изабран је за најбоље реализован пројекат у оквиру програма „ЕУ Еxцханге 4“ , у оквиру програмске компоненте 3-Грант шема, а који је трајао од 6. марта до 30. априла 2015. године.

Пројекат је награђен у оквиру категорије „Локални економски развој“, а одлуку о најбоље реализованом пројекту донели су чланови секторских радних група за релевантну тему. У оквиру ове компоненте учествовало је 38 градова и општина из Србије.
На завршној конференцији програма „ЕУ Еxцханге 4“ у септембру 2015. године биће представљени постигнути резултати пројекта.
Временски период имплементације пројекта је фебруар 2014 - фебруар 2015, а буџет Пројекта износи 219.147,90 евра
Циљ је стварање предуслова за бржи локални економски развој општина партнера на Пројекту, успостављањем ефикаснијег начина управљања општинском имовином. Пројектом треба да буду ојачани људски и организациони капацитети обухваћених општина за управљање имовином, затим унапређени технички капацитети набавком рачунарске опреме и софтверске подршке за управљање имовином.
Главне активности на Пројекту:
- Анализа и усклађивање правног и институционалног оквира локалних самоуправа са одредбама Закона о јавној својини
- Едукација запослених и формирање посебне јединице за управљање имовином у оквиру сваке локалне самоуправе партнера на Пројекту
- Развој Методологије управљања и процене вредности непокретности у јавнојсвојини
- Сакупљање и евидентирање података о имовини у јавној својини и формирање јединствене базе података о истој
- Набавка рачунарске опреме И софтвера за управљање имовином
- Упис права својине над пописаним непокретностима
- Предности пописа и уписа имовине у јавној својини
Доношењем Закона о јавној својини 2011. године стекли су се услови да локалне самоуправе упишу власништво над имовином којом су до тада само располагале. Попис имовине представља први корак, који подразумева веома сложену активност прикупљања правних, техничких и финансијских података о имовини где је локална самоуправа до сада била корисник (грађевинске парцеле, пословни и стамбени објекти, станови, површине јавне намене: улице, паркови, скверови, зелене површине, путеви, инфраструктурни објекти и др). Након извршеног пописа, следи процена вредности непокретности, а затим и упис власништва у корист локалних самоуправа.

Komentari su isključeni za ovu stavku