Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Велика Плана

уторак 16. март 2020.

На основу члана 39. Закона о смањењу ризика и управљању ванредним ситуацијама ( ,,Службени гласник РС", број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације број 820-7/2020-II, од 16.03.2020. године председник општине Велика Плана дана 16.03.2020. године доноси

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА

 1. На основу одлуке о проглашењу ванредног стања (,,СЛ. Гласник РС ", број 29/2020) а у циљу спречавања појаве и ширења болести изазване новим Корона вирусом (Ковид-19) проглашава се ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА на територији општине Велика Плана, почевши од 16.03.2020. године.
 2. Издаје се наредба свим угоститељским објектима на територији општине Велика Плана за скраћење пословног радног времена од 8 до 18 часова, почевши од 16.03.2020. године. У угоститељским објектима током скраћеног радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише педесет лица. О поштовању наредбе о скраћењу пословног радног времена угоститељских објеката стараће се Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Велика Плана и припадници Полицијске станице Велика Плана.
 3. Привредним субјектима који обављају делатност трговине издаје се наредба да своје пословање организују тако да током радног времена у продајном објекту не буде више од педесет особа, почевши од 16.03.2020. године.
 4. Одељењу за инспекцијске послове општинске управе општине Велика Плана издаје се наредба за појачани надзор над свим објектима затвореног типа који примају више од педесет особа, почевши од 16.03.2020. године.
 5. Спортском савезу општине Велика Плана издаје се наредба за прекид рада свих спортских клубова на територији општине Велика Плана, почевши од 16.03.2020. године.
 6. Туристичкој организацији општине Велика Плана издаје се наредба за прекид рада свих спортских објеката, почевши од 16.03.2020. године.
 7. Јавним установама из области културе издаје се наредба о прекиду свих манифестација, почевши од 16.03.2020. године.
 8. Југопревозу Велика Плана д.о.о. издаје се наредба о редукцији превоза на градским и приградским линијама на територији општине Велика Плана, почевши од 16.03.2020. године.
 9. Повереницима и заменицима повереника цивилне заштите издаје се наредба о приправности и ангажовању на пословима заштите спасавања, почевши од 16.03.2020. године и то:
  а) да евидентирају особе које су у протеклих 14 дана дошле , и за време трајања ванредног стања долазе из земаља угрожених новим Корона вирусом;
  б) да евидентирају особе којима је потребна помоћ у набавци основних животних намирница, а које због ванредног стања не би требало да напуштају своје домове;
  в) да евидентирају особе слабијег материјалног стања којима је потребна помоћ у набавци основних животних намирница, а које због ванредног стања не би требало да напуштају своје домове.
 10. Ради обезбеђивања несметаног рада субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, издаје се наредба апотекама које имају објекте на територији општине Велика Плана да пре стављања у промет дезинфекционих средстава, заштитних маски и хигијенских рукавица, без одлагања обавесте Штаб за ванредне ситуације општине Велика Плана ради опредељивања потребних количина ових заштитних средстава.
 11. ЈП ,,Путеви Србије" Београд као управљачу државних путева II A реда на територији општине Велика Плана и ЈКП ,,Милош Митровић" Велика Плана, као управљачу локалних путева и улица на територији општине Велика Плана, издаје се наредба о постављању дезо- баријера на правцима из суседних општина и искључења са аутопута, као и на свратиштима, почевши од 16.03.2020. године. Одељење за инспекцијске послове општинске управе општине Велика Плана вршиће контролу спровођења ове наредбе.
 12. ЈКП ,,Милош Митровић" Велика Плана издаје се наредба за дезинфекцију улица и тротоара сваког дана у периоду од 01:00 - 05:00 сати.
 13. Издаје се наредба именованим и привредним субјектима регистрованим за обављање делатности хотелијерства и угоститељства, трговине и јавног превоза да санитарно-хигијенске мере подигну на највиши могући ниво у својим објектима и превозним средствима у којима се обавља велики проток грађана (дезо баријере, проветравање, дезинфекција металних површина ...) у складу са мерама прописаним од стране Института за јавно здравље Србије ,, Др Милан Јовановић Батут".
 14. Општина Велика Плана ће коришћењем средстава сталне буџетске резерве извршити набавку пакета помоћи лицима слабијег материјалног стања у сарадњи са Црвеним крстом општине Велика Плана, Центром за социјални рад и повереницима цивилне заштите.
 15. Непоступање по наредбама издатим у овој одлуци подлеже кривичној одговорности, у складу са чланом 248. Кривичног законика.
 16. За све информације, питања, пружања неопходне помоћи и пријаве за непоштовање наредби издатих у овој одлуци, доступан је контакт телефон Штаба за ванредне ситуације општине Велика Плана, 026/516-206 и 026/516-216.
 17. Одлука о проглашењу ванредне ситуације ће трајати до постојања опасности по становништво, односно до укидања ванредног стања.

 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MzA2NjM2NDgxNjcwOTgzNA%3D%3D&av=100003882491773