Немоћни, стари и сами

среда 31. јануар 2018.

Пратећи старосну структуру становништва општине Велика Плана није тешко закључити да и наша средина дели судбину државе Србије. Постајемо друштво старих. Од 45.725 станивника у 13 насеља општине 11.005 грађана старо је преко 60 година. Између 30 и 60 година има 17.468 житеља, док је деце до 4 године старости само 1.976, од 5 до 14 година евидентирано је 5.231, а од 15 до 29 једва  8.596 лица.

ОГЛЕДАЛО ДРУШТВА - БРИГА О СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВОЈ КАТЕГОРИЈИ СТАНОВНИКА пројекат портала ПЛАНАМЕДИА подржан на Конкурсу Општинске управе општине Велика Плана за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017. годину.  Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не  изражавају ставове органа који је доделио средства

По попису од 2011. године 4.673 грађана је на привременом раду ван земље, док је просечна старост становништва 42,9 година. Доста тога се променило од последњег пописа, смањио се број становника за око 3,5 хиљаде, па је логично очекивати и да се старосна граница померила у корист оних који имају више од 60 година јер је природним одливом велики број радно способних потражио боље услове живота и рада у већим градовима или земљама света.

Коментаришући документ који је промовисан као брига о социјалној заштити становника на седници СО Велика Плана опозиција је истакла да ни буџетом ни програмским мерама није дат очекиван значај грађанима који потпадају под категорију старих лица.

Иако је у документу речено да „специфичност потреба и проблема у старости и њихова комплексност траже разноврсне мере, садржаје, активности и путеве њиховог задовољења“ у наредном четворогодишњем периоду који је обухваћшен Стратегијом социјалне заштите не види се да ће ова категорија житеља општине добити већу заштиту, значајнију пажњу и боље услове.

Обавеза је друштва да старима помогне, учини старост безбрижном и лепшом, а то за сада чине само најближи чланови породица,уколико их имају, по неко удружење коме стари припадају и ЦК који редовно одржава контакте са лицима трећег доба и организује дружења, едукације и трибине што све заједно чини да се осећају живима. Многи од њих, болесни, особе са инвалидитетом, лица без сродника остају по страни. Повремено буду обухваћени негом и пажњом током реализације пројеката бриге о старима преко удружења грађана у оквиру јавних радова НСЗ. Не дуже од три месеца и не сви они којима је брига потребна.

За старе у Великој Плани нема домова, ни привременог смештаја, у повоју је сервис збрињавања у хранитељским породицама… У односу на претходну деценију број старих лица смештених у установе социјалне заштите значајно је повећан иако се намеће питање њиховог збрињавања у институцијама које су препуне због чега се на смештај чека дуго. Уколикио нема могућшности неко из фамилије да подмири трошкове боравка или не покрива целокупне трошкове пензија корисника, проблем је комплекснији, готово нерешив.

Стара лица сходно својим могућностима и потребама могу бити корисници неколико услуга и права  Центра за социјални рад: додатак за помоћ и негу, смештај у установу, смештај у другу породицу, новчану социјалну помоћ и једнократну новчану помоћ.

Повећава се последњих година, због све теже економске ситуације, број корисника ових услуга. У установу је преко Центра за социјални рад смештено у 2016. години 14 лица, у хранитељским породицана је збринуто 29 особа, старатељство је обезбеђено за 2 лица, привремено старатењство за 16, док додатак за туђу негу и помоћ прима 82 старе особе. Према подацима Центра за социјалн ирад ни једно лице последњих година из категорије старих није примало новчану социјалну помоћ, нити је аплицирало за једнократну помоћ у новцу.

У 2016. години 1.445 старих лица је користило неку врсту помоћи преко Центра за социјални рад. Брига друштва се састојала у обезбеђивању нужног смештаја, стамбеног збрињавања у хранитељскиим породицама, установама за старе, заштити од насиља у породици, измештања из породица са поремећеним породичним односима. Регистровано је у прошлој години 185 старих занемарених особа, или су категорисани у групу ризика од занемаривања, било је 75 жртава насиља, 46 особа са проблемима у понашању, 960 материјално угрожених и 179 особа угрожених по разним основама које се не подводе ни у једну од поменутих категорија.

По подацима Центра за социјални рад број страрих лица као корисника права на новчану социјалну помоћ је све већи. Број старих лица корисника туђе неге и помоћи у 2017.години је такође све већи у односу на претходне године.  

С обзиром на утврђено чињенично стање да расте број старих и да је број корисника социјалне помоћи међу старима у порасту, а да је у свим градовима Србије изражен недостатак прихватних  станица за старе, препоручено је јачање геронто сервиса. Образовање геронто службе на територији општине Велика Плана у великој мери би решило овај проблем јер се најближи прихватни центар за старе налази у Малој Крсни.  

Велики број остарелих лица која због старачке изнемоглости, хроничних болести и смањених способности самопослуживања нису у могућности да самостално задовоље основне животне потребе, а нису обухваћена неким обликом институционалне и ванинституционалне социјалне или здравствене заштите, упућен је на помоћ и услуге других људи.

Као закључци стручног тима на изради одељка за старе у Стратегији за развој социјлане заштите наведене су следеће ставке:

- Постоји потреба за  побољшањем услова живота старих лица која живе на ивици сиромаштва, због болести и недостатка средстава за живот, кроз кућне посете и задовољење потреба пружањем услуга.

- Пружењем и развојем услуга смањује се потреба  смештаја у установе социјалне заштите и убрзава изградња услуга које подржавају живот у заједници и развијају снаге корисника и њихових породица.

- Развити услуге подршке и помоћи  старим лицима (кућна достава лекова, намирница, средстава за хигијену, дневно спремање хране, помоћ у одржавању хигијене у стану и одеће).

- Постоји потреба за унапређењем социјалног и здравственог статуса старијих лица, која су жртве занемаривања и породичног насиља.

- Организовати програме мотивације старијих лица да се активирају у свакодневном животу, усвоје и примене принципе активног живота , генерацијске помоћи и самопомоћи.

- У сарадњи са здравственим установама развити програм подршке старијим лицима са тежим физичким и психичким обољењима која живе сама и обезбедити простор за Дневни центар за старија лица.

- Утврдити програм помоћи старијим лицима који би им помагао у ситуацији занемаривања, злостављања и насиља.

- Развијање свести грађана и јавног мњења о потребама и капацитетима старих особа.

Будући да су најугроженије старе особе адекватно збринуте, у материјалном смислу, неопходно је да се ради на институционалном нивоу, преко цивилног сектора и хуманитарних организација да се омогуће повластице на услуге које пружају јавна предузећа, формира дневни боравак за старе, оформи покретна народна кухиња, установи геронто служба за обилазак свих старих лица којима је било која врста помоћи неопходна.

Непоходно је и да се будуће генерације припреме на адекватан однос и понашање везано за стара лица тако што ће се код деце развијати позитиван однос према хуманитарном деловању. Практичним примерима их подстицати да волонтерским радом чине добро за старе и немоћне, обилазе их и пружају им помоћ и подртшку.