НЕОПХОДАН КОМФОР ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Сигурним кораком до хранитељства

Уз љубав и пажњу деци без родитељске бриге потребан се одговарајући смештај у кући хранитеља. Стамбени простор хранитељске породице требало би да буде у насељеном месту где су развијене саобраћајне и друге везе и комуникације, да буде прикључен на електричну и телефонску мрежу, да буде прикључен на јавну водоводну мрежу, односно да има обезбеђено снабдевање хигијенски исправном текућом водом, да буде прикључен на јавну канализациону мрежу или прописно изграђену септичку јаму, да има обезбеђено грејање. Соба за дете мора имати 6 м2 по детету, посебан лежај, две постељине, јастук, два прекривача, радни сто, орман за гардеробу и обућу, огледало и грејно тело.

Простор за дете са инвалидитетом треба да буде прилагођен његовим потребама у погледу прилаза, лежаја, опреме, помагала и друго. У опремању собе учествује дете и његово мишљење се уважава. Исхрана детета подразумева 6 оброка дневно за дете до годину дана старости, односно 5 оброка дневно за дете старије од годину дана. Исхрана је разноврсна, прилагођена узрасту и потребама детета. Брига о здрављу детета подразумева редовно вакцинисање и контролисање здравља, лечење, набавку ортопедских помагала, лекова и осталог што је потребно у складу са упутствима лекара.

hgzug

Што се тиче одеће и обуће за дете и средстава за личну хигијену, у складу са узрастом детета обезбеђује се прописани број и врста одевних предмета и обуће, односно хигијенског прибора. У куповини одеће и обуће и средстава за личну хигијену учествује дете и његово мишљење се уважава. Средства за васпитање и образовање треба да буду усклађена са узрастом, потребама и интересовањима детета (играчке, уџбеници и школски прибор, лектира/књиге, школска торба, реквизити за спорт и рекреацију, улазнице за културне и спортске манифестације итд.).

Хранитељи имају обавезу да редовно одлазе на родитељске састанке у вртић и школу, да прате рад детета и да му помажу да савлада школско градиво и развија своја интересовања и потенцијале. Џепарац добија дете школског узраста и користи га за задовољавање личних потреба. Хранитељи подстичу дете да научи да самостално располаже новцем.

Из Правилника о хранитељству издвајамо неколико кључних одредби које појашњавају однос хранитељ – штићеник и на основу кога се одвија поступак хранитељства у Србији.

deccccca

Хранитељство је мера заштите детета без родитељског старања, односно детета под родитељским старањем које има сметње у психофизичком развоју или поремећај понашања, а које привремено не може да живи са својим родитељима.

Детету на хранитељству, обезбеђује се, у складу са законом, адекватан облик хранитељства и хранитељска породица у складу са његовим специфичним потребама и остваривањем његовог најбољег интереса.

Заснивањем хранитељства успоставља се однос између детета и хранитеља који одговара односу дете - родитељ. Хранитељи преузимају непосредну бригу о детету и имају дужност да се старају о његовом здрављу, развоју, васпитању и образовању, а у циљу његовог оспособљавања за самосталан живот и рад.

images 1

Хранитељи, по правилу, непосредно брину о детету, у свом стамбеном простору, а изузетно, када је то у најбољем интересу детета, у стамбеном простору детета.

Када хранитељи непосредно брину о детету у стамбеном простору који припада детету, уговором о хранитељству утврђују се и посебни услови који се односе на трошкове коришћења и одржавања стана.

Приликом уручења решења и уговора о хранитељству хранитељу се уручује Информатор о детету "Мој животни пут".

Информатор о детету "Мој животни пут" представља скуп информација о детету током његовог одрастања и служи за упознавање детета са његовом прошлошћу, успостављање континуитета у животу детета и неговање његовог идентитета.

Садржај Информатора о детету "Мој животни пут" одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Информатор попуњава хранитељ у сарадњи са стручним радницима центра за социјални рад надлежног за дете и центра за породични смештај и дете, односно млада особа на хранитељству.

duggga

- Хранитељска породица добија накнаду за издржавање деце и накнаду за свој рад. Накнада за издржавање детета увећава се ако је дете ометено у развоју или има комбиноване потешкоће у развоју.

- Хранитељска породица је у обавези да накнаду коју добија за издржавање детета наменски троши за потребе детета.

- Хранитељска породица се стара о остваривању свих права детета на хранитељству: у својој породици и локалној заједници.

- У васпитању детета хранитељска породица примењује прихватљиве методе васпитања, не примењује физичко кажњавање деце и штити дете од свих облика злостављања у свакој ситуацији.

NEMA ZA PERU