"САЗНАЈ! ПРЕПОЗНАЈ! ПРИЈАВИ"

Нови пројекат УГ „Свет речи“ из Велике Плане

Пројекат је подржало Минисатарство омладине и спорта Републике Србије и представља наставак едукације младих у борби против насиља. Пројекат омогућава повећење степена толеранције међу младима као и смањење броја конфлинктних ситуација и родно заснованог насиља код адолесцената.

На Јавном Конкурсу за финансирање и суфиннансирање програма и пројеката за спровођење Националне стратегије за младе и програма "Млади су закон" , Министарство омладине и спорта РС и ове године је подржало пројекат Удружења грађана "Свет речи" из Велике Плане. Реч је о пројекту "САЗНАЈ! ПРЕПОЗНАЈ! ПРИЈАВИ!" чији је циљ  подизање свести младих из седам средњих школа из општина: Велика Плана, Смедеревска Паланка, Пожаревац, Кучево, Деспотовац, Крагујевац и Бор о питањима родно заснованог насиља кроз развијање знања,вештина и ставова о питањима рода и пола и родно заснованог насиља. Овај циљ омогућава:повећење степена толеранције међу младима смањење броја конфлинктних ситуација и родно заснованог насиља, оснаживање учешћа девојака у јавним догађањима и сл и односи се на Област 4: безбедност младих, ресоцијализација и реинтеграција младих;Циљеви, резултети и ефекти пројекта усклађени су са Националном стратегијом за младе и непосредно доприносе остваривању стратешког циља Унапређивање услова за развијање безбедносне културе младих. Кроз реализацију активносоти намеравамо да остваримо  специфичние циљеве - 1

У Националној  стратегији за младе 2015 - 2025. стоји да је  питање безбедности младих као посебне друштвене групе везано за специфичности ове групе и на пољу претњи којима су изложени и на пољу вредности које је потребно заштитити, а самим тим и начина на који се може постићи њихова безбедност. Млади су значајан ресурс сваког друштва, са потенцијалом да постану активни и продуктивни, али за многе од њих, на путу њиховог развоја, постоје бројни безбедносни изазови, ризици и претње. То су изазови, ризици и претње који подстичу насилно понашање, екстремизам и нетолеранцију према различитим културним моделима и вредностима, утичу на пораст криминала, доводе до забрињавајућег пораста употребе опојних дрога и алкохола, коцкања, неговања небезбедних стилова живота у саобраћају, на спортским и другим јавним манифестацијама, у јавном простору...Већа изложеност безбедносним ризицима и претњама утиче на угрожавање физичког опстанка и интегритета младих, као и на могућност да воде квалитетан начин живота, у сигурном окружењу, где се неометано развијају у условима који подстичу здрав ментални развој и духовну равнотежу и где су успешни и срећни. У овом документу се наводи да не постоји довољно превентивних и интервентних програма који се баве безбедношћу младих, али чињеница је да су млади и даље небезбедни и несигурни и то често у срединама где се то најмање очекује, као што су, на пример, породица или школска средина.

123349905 10158426609336690 2165375396819633230 n

             Као специфични проблем се наводи: Присутност вршњачког насиља, насиља међу навијачким групама, насиља према ЛГБТ популацији, насиља у партнерским односима и према странцима, непоштовање људских и мањинских права и честа употреба и злоупотреба оружја. С тим у вези  је и Специфични циљ 2:  Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности, прихватања различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације.

Као један од очекиваних резултата и планираних  активности реализације у овом стратешком документу стоји: подржати програме вршњачке едукације и интеркултуралног учења који промовишу толеранцију, разумевање и антидискриминацију.

Пројекат  „САЗНАЈ! ПРЕПОЗНАЈ! ПРИЈАВИ!!”усклађен је са неколико докумената јавних политика: Акционим планом за спровођење Националне стратегије за младе 2018-2020, Националном стратегијом за младе 2015-2025, Законом о младима из 2011.године, Истраживањем положаја и потреба младих 2016, Стратегијом за превенцију и заштиту деце од насиља за период 2020.до 2023. -Влада РС 05 број 56 - 2092/ 2020, Акционим планом за 2020.и 2021.годину за примену стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља за период 2020. до 2023. и Нацоналном стратегијом за родну равноправност за период 0д 2016 до 2020, СТРАТЕГИЈОМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ – Влада Републике Србије 05 Број: 56-2092/2020-2 У Београду, 21. маја 2020,  АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ, НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ

Циљеви, резултети и ефекти пројекта усклађени су са Националном стратегијом за младе и непосредно доприносе остваривању стратешког циља Унапређивање услова за развијање безбедносне културе младих. Кроз реализацију активносоти намеравамо да остваримо  специфичние циљеве - 1 Успостављено свеобухватно и континуирано образовање младих о безбедносним изазовима, ризицима и претњама, каo и безбедном понашању активностима; 2  Унапређени програми поштовања људских и мањинских права, родне равноправности, прихватања различитости, толеранције и неговања ненасилних начина комуникације  и 4 Унапређени програми рада са младима који су жртве насиља.

Задатак пројекта  "САЗНАЈ! ПРЕПОЗНАЈ! ПРИЈАВИ!" је  подизање свести младих из седам средњих школа из општина: Велика Плана, Смедеревска Паланка, Пожаревац, Кучево, Деспотовац, Крагујевац и Бор о питањима родно заснованог насиља кроз развијање знања,вештина и ставова о питањима рода и пола и родно заснованог насиља. Овај циљ омогућава:

 •            повећење степена толеранције међу младима
 •            смањење броја конфлинктних ситуација и родно заснованог насиља
 •            оснаживање учешћа девојака у јавним догађањима и сл.

Пројекат се бави једним веома важним проблемом - родно заснованим насиљем. Његова реализација доприноси унапређивању начина за решавање конфликата и превазилажење неспоразума. Обуке младих и наставника који ће имати улогу ментора о родно заснованим разликама међу младима представљају изузетно добру превенцију родно заснованог, сексуалног и партнерског насиља над младим женама /и мушкарцима/ и допринеће њиховом сузбијању. Наиме, ово је добар начин да млади и њихови  наставници у нашим школама постану осетљивији за питања родне равноправности што је предуслов уважавања личности и оснаживања развоја сигурности код младих. Обуке ће допринети  оснаживању младих  за вођење радионица, разговора и презентација о теми полних и родних разлика, а посебно  сексуалног образовања младих. Ово ће омогућити да  младе особе  буду оснажене да препознају сексуалне инсинуације, манипулације, злоупотребе ауторитета, ситуације сексуалног искоришћавања, а самим тим да  се супроставе сексуалним предаторима.

Пројекат ће омогућити да се открију најчешћи стереотипи и предрасуде у друштву који се односе на родне улоге, а које се формирају током процеса породичног васпитања и одрастања у одређеној култури. Познато је да стереотипи спречавају младе да развијају сопствену аутономију и задовољавају личне потребе у складу са својим осећањима, већ се повинују друштвеним захтевима /начин облачења, школовања, удаје, женидбе, стил живљења, предузетништво, иницијативу…/  и због не препознавања узрока личног незадовољства бирају негативне, алтернативне моделе живљења /алкохол, дрога, криминал, проституцију/ или развијају  депресију, психосоматске поремећаје, пасивност, агресивност... Обука ће помоћи да млади  упознају сопствене стереотипе и предрасуде, путеве њиховог настајања и начина њиховог превазилажења.

12aeawef

Пројекат почива на асертивној комуникацији тако да као модел доприноси унапређивању  комуникацијијских вештина младих. Учи их да добро опсервирају ситуације у којима се налазе, да фокусирају сопствену пажњу  на важне детаље и тиме постану осетљивији за намере особа из окружења. Кроз повезивање са својим потребама и осећањима млади се оснажују за конструктивну комуникацију која води ка  сарадњи између различитих друштвених група којима млади припадају, као и са одраслима који су ауторитети. Генерално,  пројекат је у функцији развијања толеранције, разумевања и антидискриминације. Посебним квалитетом сматрамо генерацијско, вршњачко учење које се реализује путем разговора, радионица, презентација, друштвених група, медија.

Реализација пројекта у школи, дакле институцији система, појачава ефекте пројекта јер је познато да саме школе и уопште институције учествују у репродукцији традиционалних родних улога и на њима утемељеној родној неравноправности. Kада се у самој институцији развијају знања и вештине важне за превенцију родно заснованог насиља, онда је  порука о неопходности промена традиционалних матрица убедљивија.

Пошто је препорука Kомитета Министара државама чланицама увођење родно прилагођене политике у образовање, надамо се да ће то и код нас постати пракса и да ће тема родно заснованог насиља ући у редовне школске програме у оквиру предмета грађанско васпитање. Са друге стране, од 2007.године, у свим школама у Србији постоје Тимови за безбедност ученика чији је основни циљ препознавање свих врста вршњачког насиља, а родно засновано насиље је само један од видова испољавања.Ипак, формално образовање на ове теме је још увек у зачетку тако да је неформално образовање и даље доминантни вид едукације.

 Пројекат траје од 01.јуна до 01.децембра 2021.године и у њега  су укључене  средње школе из Велике Плане, Деспотовца, Кучева, Бора, Крагујевца, Смедеревске Паланке и Удружење "Креативна педагогија" из Пожаревца које су вишегoдишњи партнери на различитим пројектима Удружења "Свет речи":

 1.  ЕУШ "Вук Караџић" из Велике Плане
 2.  Техничка школа из Деспотовца
 3.  Средња економско-трговинска и машинска школа из Кучева
 4.  Техничка школа из Бора
 5.  Средња стручна школа из Крагујевца
 6.  Прва техничка школа из Крагујевца
 7.  Средња школа "Жикица Дамњановић" из Смед.Паланке
 8.  Удружење "Креативна педагогија" из Пожаревца.        

 (Фотографије објављене у тексту представљају активности УГ "Свет речи" у претходном пројекту подржаном од стране Министарства спорта и омладине "Најјаче против насиља" реализованом 2020. године)

Јелена Златкова

Овај пројекат је суфинансиран из Буџета Републике Србије – Министарства омладине и спорта. Ставови изнети у подржаном пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

 

logoooooooooo

Вести

ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Ново санитетско возило за Смедеревску Паланку  Општа болница „Стефан Вискоки” у Смедеревској...

„БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

„БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

Бела недеља у Лозовику Маскирани момци и старији дечаци прескачу преко ватре терајући демоне из...

Пливање за Часни крст!

Пливање за Часни крст!

четвртак 07. јануар 2021. Другу годину заредом у Великој Плани биће организовано пливање за Часни...

Спортом против насиља!

Спортом против насиља!

среда 09. октобар 2019. У оквиру "Недеље менталног здравља", данас је на спортским теренима...

Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

среда 13. јун 2018. Олуја праћена градом погодила је данас у поподневним сатима Лозовик и већи...

Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

понедељак 21. мај 2018. Селекција девојчица 2005/06. лозовичког рукометног клуба учествоваће на...

Баскеташи показали своју хуманост!

Баскеташи показали своју хуманост!

субота 28. април 2018. Шеснаест екипа, међу којима две из суседне Паланке, узело је учешће на...

Баскеташи играју за Цецу!

Баскеташи играју за Цецу!

уторак 24. април 2018. Кошаркашки терен испред великоплањанског спортског центра биће овог петка...

Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

субота 21. април 2018. Рукометаши Мораве остали су без бодова у мечу 18. кола  Супер "Б"...

 • ИМАШ ПРОБЛЕМ? ТУ СМО ЗА ТЕБЕ!  

 • ГРАНТОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

 • „БАЛ ПОД МАСКАМА“ УОЧИ ПОСТА

 • Пливање за Часни крст!

 • Спортом против насиља!

 • Невреме се сручило на Лозовик и Милошевац!

 • Младе рукометашице Ударника иду на Државно првенство!

 • Баскеташи показали своју хуманост!

 • Баскеташи играју за Цецу!

 • Рукометаши против Зрењанинаца пали у финишу!

Добродошли

PlanaMedia је веб-портал на коме се презентују дешавања у вези са функционисањем локалне самоуправе и јавног сектора Велике Плане, збивања на политичкој, образовној, културној и спортској сцени, сервисне информације, као и занимљива догађања у Великој Плани и сеоским срединама.

Календар

Prosli mesec Jun 2024 Sledeći mesec
P U W T F S N
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30

Ускоро

Nema događaja